Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Deklaracja dostępności

Serwis Szkoły Podstawowej nr 7 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku  został zaprojektowany, by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Zgodność ze standardami

Serwis Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • negatywny kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło
 • czytelna czcionka

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

NAWIGACJA

Dla osób z trudnością ruchową serwis Szkoły Podstawowej nr 7 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 26-07-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot prywatny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anetta Halas,  adres poczty elektronicznej: sekretariat2@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 862-17-28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Piotra Skargi, prowadzą do niego schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Przed terenem szkoły dostępne są miejsca parkingowe.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.
 6. Budynek nie posiada wind.
 7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.