Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanej dalej “RODO” informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych dzieci i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku przy ul. Skargi 52, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Sławomira Olczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: inspektor.abi2@gmail.com lub w siedzibie administratora po wcześniejszym umówieniu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.— RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nieprzyjęcie dziecka do szkoły;
  2. dane osobowe dziecka związane z udziałem w konkursach i zawodach organizowanych poza szkołą, na podstawie podpisanej zgody osoby fizycznej lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku małoletniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy);
  3. wizerunek dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, w folderach promujących szkołę, oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy);
  4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy). Brak zgody lub jej niewyrażenie skutkuje brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej przez osobę inną niż rodzic/prawny opiekun;
  5. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Np. (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
  6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych np. windykacja należności – art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej — System Informacji Oświatowej, Organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący — Miasto Lębork, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna oraz uprawnionym organom w zakresie prowadzenia przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od rodzaju danych i celu ich przetwarzania przez okres określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 7 oraz innych przepisach dotyczących danych osobowych.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z wymienionych praw wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej.

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

9. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw trzecich.